Ma'lumot

2016-yil, 5-son (99/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
УДК: 631.89 ЖИДКИЕ И СУСПЕНДИРОВАННЫЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СЛОЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ
М.М.Собиров, З.И.Махсудова, Т.С.Уразов, С.М.Таджиев
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 581,7 KB | 104 Ko'rishlar | 93 Yuklab olishlar
2
NATRIY DIETILDITIOKARBAMAT ERITMASI ISHTIROKIDA NI(II) NI SUVLI, ARALASH VA SUVSIZ MUHITDA AMPEROMETRIK TITRLASH
Z.Z.Yaxshiyeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 573,8 KB | 126 Ko'rishlar | 148 Yuklab olishlar
3
ИССЛЕДОВАНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИМИДОКАРБ КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИМИ СОРБЕНТАМИ
М.М.Каримов, М.К.Рустамов, М.Б.Каюмов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 608,7 KB | 96 Ko'rishlar | 79 Yuklab olishlar
4
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕФОЛИАНТА НА ОСНОВЕ ХЛОРАТА МАГНИЯ, КАРБАМИДА, НИТРАТА АММОНИЯ И АЦЕТАТА МОНОЭТАНОЛАМИНА
А.С.Тогашаров, М.К.Аскарова, С.Тухтаев, А.М.Насимов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 643,7 KB | 107 Ko'rishlar | 83 Yuklab olishlar
5
АГРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УДОБРЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ НИТРОЗНЫМИ ГАЗАМИ
Турсунова И.Н
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 621,1 KB | 110 Ko'rishlar | 91 Yuklab olishlar
6
NOSTANDART VA TADQIQOTGA DOIR MASALALAR YECHISH JARAYONIDA O‘QUVCHILAR IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH
E.M.Mardonov, Q.Ostonov, Sh.Hayitmuradov, O‘.Achilov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 608,1 KB | 106 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar
7
TALABA YOSHLAR ONGIDA EKOLOGIK BILIM VA MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH
X.Sh.Urunova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 530,6 KB | 99 Ko'rishlar | 90 Yuklab olishlar
8
KOSHI-BUNYAKOVSKIY TYENGSIZLIGINING BA’ZI MASALALARGA TATBIQI
G.V. Zlotskiy
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 565,7 KB | 90 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar
9
ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, РЕШЕНИЯ
Б.Ш.Усманов, М.Тажиев, М.К.Кодиров, М.Бобохонов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 612,3 KB | 103 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar
10
RESPUBLIKAMIZ TA’LIM MUASSASALARIDA EKOLOGIK TARBIYA VA MADANIYATNI TAKOMILLASHTIRISH
X.Sh.Urunova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 502,8 KB | 109 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar