Ma'lumot

DALA SHPATI ASOSIDA GIDROTERMAL USULIDA SINTETIK SEOLITLAR OLISH

Мадина Арипова, Yunusov Khudaynazar, Ориф Кодиров, Фeруза Рoзиева


Annotatsiya. Ushbu ishda dala shpati asosida sintetik seolitlar olish imkoniyatlarini o‘rganish borasidagi tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Seolitlar olish imkoniyatini baholash maqsadida dastlabki namunalar energodispersion rentgen fluoressent, rentgen difraksiyasi usullari bilan tarkibi tadqiq etildi. Olingan ma’lumotlar asosida namunalarning kimyoviy tarkibi quyi va o‘rta modulli sintetik seolit olishga imkon berishi aniqlandi. Gidrotermal usulda komponentlar nisbati turlicha bo‘lgan sharoitda 150-300 °C harorat oralig‘ida, 40-100 soatlik tajribalarda dala shpati asosida sintetik quyi modulli seolitlar olish mumkinligi ko‘rsatildi. Mahsulotlarning IQ-spektrlarini ma’lumotlar bazasi bilan taqqoslash orqali ularning seolitlar ekanligi birlamchi tekshirishlarda qayd etildi. 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований возможностей получения синтетических цеолитов на основе полевого шпата. Для оценки возможности получения цеолитов состав исходных образцов был изучен энергодисперсионными рентгенофлуоресцентными и рентгенодифракционными методами. На основании полученных данных установлено, что химический состав образцов позволяет получить синтетический цеолит с низким и средним модулем. Показано, что синтетические низкомодульные цеолиты на основе полевого шпата могут быть получены гидротермальным методом в интервале температур 150-300 °С, в ходе 40-100-часовых экспериментов в условиях различного соотношения компонентов. Сравнивая ИК-спектры продуктов с базой данных, при первичных испытаниях было отмечено, что они являются цеолитами.

Resume.This paper presents the results of studies of the possibilities of obtaining synthetic zeolites based on feldspar. To assess the possibility of obtaining zeolites, the composition of the initial samples was studied by energy-dispersive X-ray fluorescence and X-ray diffraction methods. Based on the data obtained, it was established that the chemical composition of the samples makes it possible to obtain synthetic zeolite with low and medium modulus. It has been shown that synthetic low-modulus feldspar-based zeolites can be obtained by the hydrothermal method in the temperature range of 150-300 °C, during 40-100-hour experiments under conditions of different component ratios. By comparing the IR spectra of the products with the database, it was noted in initial testing that they were zeolites.None

Sahifalar soni 01-11 | 58 Ko'rishlar | 28 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish