Ma'lumot

TEXNOLOGIYA TA’LIMI O’QITUVCHILARINING KASBIY-METODIK IJODKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Latofat Elmurodovna Bobomurodova


Maqolada texnologiya ta’limi o’qituvchilarining kasbiy-metodik ijodkorligini takomillashtirishning mazmun mohiyati va hozirgi kundagi muammolari hamda istiqbollari, vazifalar haqida fikr yuritilgan. Shu bilan birgalikda texnologiya ta’limi o’qituvchisi ijodkor shaxsning ijodiy qobiliyatlarini, uning ehtiyoj pog’onalari (havas, xohish, qiziqish) bo’yicha kreativligini aniqlashi ko’rsatilgan. Ta’lim-tarbiya jarayonida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish hamda bo’lajak texnologiya ta’lim o’qituvchilarining kasbiy-metodik ijodkorlikka oid tayanch kompetensiyalari aytib o’tilgan.

The article discusses the current problems and prospects of improving the professional and methodological creativity of teachers of technological education. At the same time, it is shown that the teacher of technological education determines the creative abilities of a creative person, her creativity according to the levels of need (addiction, desire, interest). The main competencies of future teachers of technological education in the field of professional and methodological creativity and improving the quality and effectiveness of training in the educational process are named

В статье рассмотрены актуальные проблемы и перспективы совершенствования профессионально-методического творчества педагогов технологического образования. В то же время показано, что педагог технологического образования определяет творческие способности творческой личности, ее креативность по ступеням потребности (пристрастие, желание, интерес). Названы основные компетенции будущих педагогов технологического образования в области профессионально-методического творчества и повышения качества и эффективности обучения в учебно-воспитательном процессеhttps://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v2.138.1.1990

Sahifalar soni 01-12 | 106 Ko'rishlar | 90 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish