Ma'lumot

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA O‘TIMLI FE’LLAR TASNIFI MUAMMOSI

M.A. Hamidova


Ushbu maqolada muallif ingliz va o’zbek tillarida o’timli va o’timsiz fe’llarning

tasnifi muammosini, xususan o’zbek va ingliz tillarida fe’llarning leksik-semantik jihatdan o’xshashlik va

farqli tomonlarini ilmiy asoslab o‘rgangan. Chunki, chog‘ishtirma tilshunoslik chet tili o‘qitish

metodikasining lingvodidaktik asosi hisoblanib, bir-biriga qardosh bo‘lmagan tillardagi farq va

o‘xshashliklarning metodik jihatdan ahamiyatining o‘rganilishi xorijiy tilni o‘zlashtirayotganlar nutqida

ro‘y beradigan tillararo interferensiya va fasilitatsiyalarni aniqlash, o‘rganilayotgan tilning qulay va

samarali jihatlarini aniq ko‘rsatish imkonini beradi. Shuningdek, turli tillarning o‘ziga xos tendensiya va

qonuniyatlarini ochib berish, tillararo muqobillarni aniqlash, doimiy aloqada bo‘lgan tillarning o‘zaro

boyishi hamda bir-biriga ta'sirini oydinlashtirish kabi masalalar o’rganilgan https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1262.1365

Sahifalar soni 01-10 | 96 Ko'rishlar | 61 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish